Legatmodtagere 2019

Herunder kan du se de 19 legatmodtagere, der i 2019 modtog forskningsstøtte for et samlet beløb på 2.500.000 mio. kr. 

Nedenfor ses alle legatmodtagere fra 2019.

For alle legatmodtagere oplyses navn, ansættelsessted og legatbeløb. Derudover fremgår projekttitel samt projektbeskrivelse.

Merete Bakke

Professor, Odontologisk, SUND, Københavns Universitet

Modtog 85.000 kr. for projektet: Oral Helse, orofacial funktion og tandplejeydelser ved Parkinsons sygdom. 

Beskrivelse af projektet:
Projektet vil klarlægge de udfordringer og problemer, som PD patienter har som led i deres sygdom med mundhygiejne, tænder samt funktion af mund og kæber. Hertil kommer også nedsat livskvalitet og økonomiske og praktiske problemer med tandbehandling. Projektet kan endvidere hjælpe med at danne baggrund for tiltag til, hvordan udfordringerne og problemerne kan afhjælpes hos den enkelte patient, inden for tandplejen, i sundhedsvæsenet generelt, og ikke mindst oplyse sundhedspolitikerne.

Til toppen

Helle Bogetofte Barnkob

Reservelæge, Neurologisk Afd., Odense Universitetshospital

Modtog 100.000 kr. for projektet: Investigating the effect of PARK2, LRRK2 and DJ-1 mutations in human isogenic iPSC-derived neurons.

Beskrivelse af projektet:
Formålet med dette projekt er at studere sygdomsmekanismerne bag Parkinsons sygdom i humane nerveceller. Nervecellerne er enten raske eller har genfejl i tre forskellige gener, som kan føre til Parkinsons sygdom. Ved at undersøge nervecellerne med bl.a. store analyser af hvilke proteiner, de indeholder, vil vi sammenligne de raske nerveceller med de syge. Herved vil vi studere, hvordan sygdommen udvikler sig i nerveceller med genfejl og teste, hvordan den kan bremses, med håb om at identificere nye behandlingsmuligheder.

Til toppen

Mark Denham

Associate Professor, DANDRITE, Aarhus Universitet

Modtog 100.000 kr. for projektet: Identifying Genetic Risk Variants For Parkinson’s Disease.

Beskrivelse af projektet:
Parkinsons sygdom (PS) er en kompleks lidelse, hvis udvikling opstår i et sammenspil af mange genetiske risikofaktorer. Hvilke disse er, og hvordan de virker, er stort set ukendt. Traditionelle genetiske metoder, hvor kandidatgener slettes i mus, er ineffektive til at kortlægge disse gener, og en mere sofistikeret model er nødvendig. Vi bruger patientceller, der allerede har en risikomutation. Ved at studere disse celler kan vi bestemme, hvilke yderligere risikofaktorer, der sammen med det kendte gen bidrager til PS.

Til toppen

Céline Galvagnion

Associate Professor, Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi, Københavns Universitet

Modtog 100.000 kr. for projektet: Identification of lipid changes associated with Parkinson’s Disease in dopaminergic neuronal cells.

Beskrivelse af projektet:
Parkinsons sygdom (PS) er karakteriseret ved aflejringer i hjernen, der hovedsageligt består af proteinet alpha-synuclein (AS) og lipid (fedt)-molekyler. AS interagerer med lipider for at hjælpe neuroner til at kommunikere med hinanden, men AS kan også danne aflejringer i lipidernes tilstedeværelse. Min forskning består i at identificere ”giftige” lipidmolekyler, som kan starte dannelsen af AS–lipid aflejringer i neuronale celler. Disse resultater vil hjælpe vores forståelse af tidlige begivenheder i udviklingen af PS.

Til toppen

Poul Jørgen Jennum

Professor, overlæge, dr.med., Dansk Center for Søvnmedicin, Klinisk neurofysiologisk afdeling, Rigshospitalet 

Modtog 125.000 kr. for projektet: Health social and economic consequences of Parkinson’s Disease. – Health care use and disease burden for the spouses/relatives. 

Beskrivelse af projektet:

Parkinsons sygdom er den næsthyppigste neurodegenerative sygdom og er forbundet med alvorlige sygdomsmæssige, personlige, familiære og samfundsmæssige konsekvenser. I det aktuelle projekt ønsker vi at belyse de samlede sygdomsrelaterede belastninger for patient, familie og samfund. Dette omfatter sygdomme, dødelighed, medicinforbrug, behandlingsomkostninger og sociale konsekvenser. Yderligere vil vi belyse de tilhørende konsekvenser af medicinsk og kirurgisk behandling.

Til toppen

Poul Henning Jensen

Professor, dr.med, DANDRITE, Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet

Modtog 280.000 kr. for projektet: Development and characterization of an animal model to study Parkinson’s associated pain based on alpha-synuclein aggregation.

Beskrivelse af projektet:
Non-motor symptomer ved Parkinson’s sygdom (PS), som smerte forekommer ved ca 50% af patienterne, søvnproblemer og vandladningsbesvær er vigtige for patienternes tab af livskvalitet og er svære at behandle. Spredning af alfa-synuclein (AS) aggregater i nervesystemet spiller en kritisk rolle for PS. Vi vil udvikle en ny musemodel for PS-smertebaseret på AS-aggregation, som vil give mulighed for målrettede behandlingsforsøg mod smertemekanismer ved PS.

Til toppen

Anne Marlene Landau

Lektor, PET Center and Translational Neuropsychiatry Unit, Institute of Clinical Medicine, Aarhus Universitet

Modtog 100.000 kr. for projektet: PET imaging of synaptic transporter function to elucidate anti-parkinsonian mechanisms of deep brain stimulation.

Beskrivelse af projektet:
Dyb hjernestimulation (DBS) er en hurtig og effektiv behandling af hårdt ramte Parkinson-patienter. Virkningsmekanismen er dog stadig ukendt. Vi vil undersøge, hvorvidt DBS ændrer mængden af nerveender i hjernen på levende grise vha. PET-skanninger med det nye sporstof 11C-UCB-J. Studiet vil kortlægge netværket af nerveender, der aktiveres under DBS af dybtliggende områder af hjernen, og det vil således gøre os klogere på virkningsmekanismen i Parkinson-patienter.

Til toppen

Annemette Løkkegaard

Overlæge, klinisk forskningslektor, Neurologisk afdeling, Bispebjerg hospital

Modtog 60.000 kr. for projektet: Profiling of disease-related cognitive and motor impairment with focus on dopaminergic effects in Parkinson’s disease and potential correlation to biomarkers.

Beskrivelse af projektet:
Diagnosen Parkinsons sygdom defineres ved tab af dopaminerge celler og stilles gennem kliniske fund af symptomer, der opstår på baggrund af dopaminmangel, samt en god effekt af dopaminerg medicin. Hos en gruppe af parkinsonramte findes dog en mindre god respons. Vi vil afdække sammenhængen mellem dopaminerg virkning på adfærdsmæssige og motoriske symptomer og specifikke biomarkører for patologi mhp at forbedre diagnostisk sikkerhed samt bedre at kunne målrette behandling til den enkelte.

Til toppen

Morten Meyer

Lektor, forskningsleder, Afd. for Neurobiologisk Forskning, Institut for Molekylær Medicin, Syddansk Universitet, Odense

Modtog 200.000 kr. for projektet: Aggregation and clearance of alpha-synuclein in healthy and parkin deficient human dopaminergic neurons. 

Beskrivelse af projektet:
Mutationer i genet for enzymet parkin kan medføre Parkinsons sygdom (PD). Dette sker typisk uden dannelse af alfa-synuklein (AS)-holdige Lewy-legemer i hjernevævet. Dette til trods har nye pilotdata fra vores forskningsgruppe indikeret, at parkin-mutationer forårsager ændringer i humane nervecellers indhold og håndtering af AS. Nærværende projekt har derfor til hensigt at undersøge betydningen af disse ændringer og deres rolle som led i sygdomsmekanismen bag parkin-medieret PD.

Til toppen

Birgitte Nørgaard

Lektor, forskningsleder, Enhed for Brugerperspektiver, Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU

Modtog 50.000 kr. for projektet: Forskningsprogram for brugerdrevet udvikling af et Patient Reported Outcome (PRO) redskab til patienter med Parkinsons sygdom.

Beskrivelse af projektet:
Denne ansøgning vedrører midler til udvikling af Patient Reported Outcome (PRO) for patienter med parkinson. Forskningsprogrammet har fokus på trivsel, hverdagsliv og livskvalitet hos mennesker med kronisk sygdom. Forskningsprogrammet bygger på brugerinddragelse i forskningsprocessen samt i udviklingen af PRO. Programmet er sammensat af en række projektfaser, der til sammen skal bidrage med viden om parkinsonpatienters og deres pårørendes værdier og prioriteringer i forhold til sygdom og hverdagsliv med kronisk sygdom.

Til toppen

Bente Pakkenberg

Professor, laboratorieleder, Forskningslaboratorium for Stereologi og Neurovidenskab, Neurologisk afdeling, Bispebjerg-Frederiksberg hospital

Modtog 50.000 kr. for projektet: Quantitation of the glia cell population in neocortex of PD patients.

Beskrivelse af projektet:
I dette studie vil vi ved brug af stereologiske og molekylærbiologiske metoder estimere det total antal gliacelle subtyper, samt bestemme celletype-specifik gen-ekspression i neokortikale områder af hjerner fra Parkinson-patienter sammenlignet med kontrolindivider. Et øget kendskab til de forandringer, der sker i hjernen ved Parkinsons sygdom, kan være af vigtighed for forståelsen af sygdommen. Det er derfor af stor videnskabelig interesse at undersøge de patologiske ændringer ved hjælp af anerkendte metoder.

Til toppen

Mikael Palner

Junior Group Leader/ Assistant Professor, Neurobiologisk Forsknings Enhed, Rigshospitalet

Modtog 50.000 kr. for projektet: Parkinson’s Disease-like pig model for alpha-synuclein PET tracer development.

Beskrivelse af projektet:
Parkinsons sygdom skyldes blandt andet en unaturlig ophobning af proteinet alpha-synuclein i hjernen. En række specifikke sporstoffer ser ud til at kunne visualisere forekomsten af dette protein ved hjælp af en PET skanner. For at kunne bruge disse stoffer i mennesker er vi nødt til at teste dem i en større dyremodel. I dette projekt vil vi udtrykke alpha-synuclein i en gris, således at vi hurtigt kan teste og bringe de nye sporstoffer ud til kliniske forsøg.

Til toppen

Mattias Rickhag

Adjunkt, Institut for Neurovidenskab, Københavns Universitet, Molekylær Neurofarmakologisk Laboratorium

Modtog 235.000 kr. for projektet: Invigorating Movements in Parkinson’s Disease – Targeting the Cortico-Basal Ganglia Circuits in Rodents Using a Chemogenetic Approach.

Beskrivelse af projektet:
Basalganglierne er et komplekst netværk af dybe kerner, som er vigtigt for kontrol af bevægelser. Mangel på finmotoriske evner er et aspekt, som ikke er grundigt studeret ved parkinson. Ved Parkinsons sygdom optræder langsomme, mindre bevægelser, men det er indtil nu ukendt, hvordan specifikke baner fra den motoriske hjernebark til basalganglierne er involveret herved. I dyremodeller med parkinson ønsker vi at styre aktiviteten af disse baner for at se, hvordan de finmotoriske evner styres og kan genoprettes.

Til toppen

Marina Romero-Ramos

Lektor, Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet

Modtog 200.000 kr. for projektet: Involvement of STING in the a-synuclein-induced neuro-degeneration. 

Beskrivelse af projektet:
Parkinsons sygdom (PS) påvirker ikke kun nervesystemet, men også immunsystemet. Hjernens immuncelle-mikroglia bliver betændt og beskadiger neuroner. Meget relevant for de processer, der inducerer betændelse i PS, er både proteinet a-synuclein i sig selv og den skade, proteinet forårsager på celleorganellerne. I denne proces initieret af a-synuclein har vi foreløbige data, der antyder at STING, et molekyle fundet i mikroglia, kan have en beskyttende rolle. Vi vil undersøge detaljeret, hvordan denne beskyttelse fungerer, og evaluere STINGs terapeutiske potentiale.

Til toppen

Hartwig Siebner

Professor, forskningsleder, Danish Research Centre for Magnetic Resonance, Hvidovre Hospital

Modtog 250.000 kr. for projektet: ”Finger printing” af Parkinson sygdom (PS) ved hjælp af ultra-høj-felt (7 tesla) MR-skanning – simultan kortlægning af dopaminerge og noradrenerge hjernestammekerner.

Beskrivelse af projektet:
Parkinsons sygdom (PS) er karakteriseret ved et tab af nerveceller i hjernestammen. I dette projekt anvender vi ultra høj-felt (7 tesla) MR-skanning til at karakterisere strukturelle og funktionelle hjerneforandringer ved PS. Formålet er at klarlægge, hvordan tab af nerveceller og dysfunktion af hjernens netværk bidrager til symptomerne hos den enkelte patient; såkaldt ”Finger printing”. Projektet er yderst relevant for fremtidens billeddiagnostik af Parkinsons sygdom.

Til toppen

Katrine Wordenskjold Sværke

Neuropsykolog, Neurologisk afdeling, Bispebjerg Hospital

Modtog 85.000 kr. for projektet: Virkningen af computerbaseret kognitiv træning på opmærksomhed og eksekutive funktioner hos patienter med Parkinsons sygdom.

Beskrivelse af projektet:
Ved Parkinsons sygdom ses ofte påvirkning af de kognitive funktioner, herunder især nedsat opmærksomhed og eksekutive funktioner. Der mangler aktuelt et virkningsfuldt kognitivt rehabiliteringstilbud til de mange patienter med Parkinsons sygdom, som er generet af disse kognitive symptomer. Dette studie er et enkeltblindet lodtrækningsstudie om virkningen af computerbaseret kognitiv rehabilitering (CBKR) på opmærksomhed og eksekutive funktioner hos patienter med Parkinsons sygdom.

Til toppen

Astrid Juhl Terkelsen

Klinisk lektor, afdelingslæge, Neurologisk afdeling, Skejby, Dansk Smerteforskningscenter

Modtog 80.000 kr. for projektet: Alpha-synucleinopathy: A missing link between Pure Autonomic Failure and Parkinson’s disease?

Beskrivelse af projektet:
Ved Pure Autonomic Failure (PAF) udfældes proteinet alpha-synuclein i de små autonome nerver, som bl.a. regulerer sved og det kardiovaskulære nervesystem. Patienter med PAF kan med tiden udvikle Parkinsons sygdom. Således er PAF en tidlig indikator for udvikling af parkinsonisme senere i livet. Vores hypotese er, at vi med en hudbiopsi kan detektere alpha-synuclein og dermed udpege de patienter med påvirkning af det autonome nervesystem, som er i risiko for at udvikle parkinsonisme.

Til toppen

Trine Hørmann Thomsen

Ph.d-studerende, Neurologisk afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde/ Københavns Universitet

Modtog 100.000 kr. for projektet: Coping med komplekse symptomer i hverdagen hos patienter med Parkinsons sygdom: Et Mixed Methods studie.

Beskrivelse af projektet:
Parkinson er en sygdom, som har et meget komplekst symptombillede med store individuelle variationer af progression, sværhedsgrad og udfordringer i hverdagen. Studier påpeger, at der er sammenhæng mellem uhensigtsmæssig håndteringsadfærd af symptomerne og risikoen for depression, forringet livskvalitet og øget dødelighed. Med studiet ønskes en identificering af forskellige typer af håndteringsadfærd samt kliniske markører herpå, der er sensitive overfor uhensigtsmæssig håndteringsadfærd.

Til toppen

Nathalie Van Den Berge

Post doc, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet

Modtog 250.000 kr. for projektet: Brain-first and gut-first asyn pathology spread in animal models of Parkinson’s disease.

Beskrivelse af projektet:
På baggrund af igangværende skanningsstudier hos patienter med Parkinsons sygdom (PS) har vi postuleret, at der findes to slags PS: En type starter i tarmen og en anden i hjernen. I dette studium undersøger vi hypotesen i detaljer ved at igangsætte PS-patologi i hhv. tarmen og hjernen hos PS-rotter. Dernæst dokumenterer vi, hvordan patologien spreder sig og beskadiger relevante nerveceller. Disse dyremodeller giver ny viden om PS og kan bruges i forsøg mhp. udvikling af nye behandlinger.

Til toppen