Kompensation på arbejdspladsen

Ved at 'klikke' på et af de røde emner herunder, kan du springe direkte til det ønskede emne. Ellers kan teksten også læses kronologisk.

Arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning

Efter Beskæftigelsesloven § 100 kan der ydes tilskud til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber, eksempelvis særlige stole og mindre arbejdspladsindretninger, eksempelvis installation af ramper.

Hvem er omfattet
Tilskuddet kan ydes både til ansatte og til selvstændige. Betingelsen er, at tilskuddet er af afgørende betydning for, at du kan bevare arbejdet og at redskabet eller indretningen kompenserer for din begrænsning i arbejdsevnen. Din eller din ægtefælles indtægts- og formueforhold har ingen betydning for berettigelsen.

Hvor skal du søge
Støtten skal søges i Jobcentret og arbejdsredskabet kan bevilges enten som tilskud eller som udlån og skal leveres tilbage til Jobcentret efter endt brug. Husk at du ikke kan få tilskud til et hjælpemiddel du allerede har anskaffet.

Til toppen

Personlig assistance

Efter kompensationslovens § 4 kan der ydes personlig assistance til lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende.

Hvem er omfattet
Personer med varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som har behov for særlig personlig bistand i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv. Det er en betingelse, at erhvervet ikke er uforeneligt med funktionsnedsættelsen, dvs. du skal selv kunne udføre de indholdsmæssige arbejdsopgaver.

Den personlige assistent skal bistå dig med praktiske arbejdsfunktioner og andre arbejdsrelaterede funktioner, som du har behov for assistance til. Normalt bevilges personlig assistance i max. 20 timer om ugen i gennemsnit for fuldtidsansatte. Assistenten ansættes af virksomheden på normale ansættelsesvilkår, og du skal godkende denne. Assistenten kan evt. være en medarbejder på arbejdspladsen, som reserverer et aftalt timetal til denne funktion.

Personlig assistance kan også bevilges hvis du er ansat i fleksjob eller i løntilskudsjob som førtidspensionist.

Hvor skal du søge
Personlig assistance søges i kommunens Jobcenter.

Til toppen

Sygedagpenge sideløbende med arbejde

Sygedagpengeloven åbner mulighed for støtte til kronisk syge som er på arbejdsmarkedet.

§ 56 aftale
Arbejdsgiveren kan indgå en aftale med dig om, at arbejdsgiveren kan få refunderet sygedagpenge fra din første sygedag fra kommunen. Arbejdsgiveren har således ikke de fulde udgifter i forbindelse med dine sygemeldinger som følge af Parkinsons sygdom. Det er en betingelse, at din sygdom betyder, at du har mindst 10 sygedage om året.  Aftalen skal godkendes af kommunen, og den vedrører kun fravær på grund af den lidelse, der er omfattet af aftalen. Aftalen gælder for 2 år ad gangen. 

§ 7.2 aftale
Man er delvis uarbejdsdygtig på grund af sygdom, hvis man kun kan udføre sit arbejde delvist eller hvis man er delvist fraværende fra sit arbejde på grund af behandlinger. Du kan således eksempelvis gå til fysioterapi i arbejdstiden, hvis det er foreskrevet af din læge og hvis det medfører fravær på mindst 4 timer om ugen, som er inklusive transport. Arbejdsgiveren kan på denne måde få refusion svarende til sygedagpenge for den tid, du er fraværende fra arbejdet.

(Denne tekst er skrevet af Kirsten Hoff, socialrådgiver i foreningen, i forbindelse med udgivelsen af en brochure om offentlige støttemuligheder.)

Til toppen