Rehabilitering

På denne side kan du læse om rehabilitering, og de forskellige tilbud, du kan gøre brug af, hvis du har parkinson. Der findes blandt andet  weekendkurser, to-ugers ophold og træningsophold i Montebello i Spanien.

Indholdsfortegnelse

Definition af rehabilitering

Der findes flere definitioner af rehabilitering. Parkinsonforeningen læner sig op ad følgende definition fra ”Rehabilitering i Danmark – Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet”, udgivet af MarselisborgCentret i 2004.


Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfyldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats.

Man skelner mellem en række niveauer af genoptræning og rehabilitering, som er bestemmende for, i hvilket regi indsatserne gennemføres. Enkle og afgrænsede funktionsevnenedsættelser foregår typisk i kommunen og varetages af en fysioterapeut eller ergoterapeut. Komplicerede, omfattende, sjældne og/eller alvorlige funktionsevnenedsættelser, hvor der både er behov for genoptræning og andre rehabiliterende indsatser samles på et begrænset antal rehabiliteringscentre målrettet den enkelte patientgruppe.

For mennesker med parkinson betyder det, at man modtager vederlagsfri fysioterapi hos en privatpraktiserende fysioterapeut eller i kommunalt regi, får hjælp fra en ergoterapeut vedrørende hjælpemidler og kognitive udfordringer eller at man kommer til stemmetræning hos en talepædagog i enten regionalt eller kommunalt regi.

Den specialiserede rehabilitering er samlet på Sano, der er et rehabiliteringscenter med afdelinger i Aarhus, Middelfart og Skælskør og er ejet og drevet af Gigtforeningen.

Projekt om specialiseret rehabilitering

Siden 2011 har Parkinsonforeningen administreret tre satspuljer, en sundhedspulje og senest midler fra Sundhedsreformen, der har til formål at tilbyde specialiseret rehabilitering til mennesker med parkinson. Bevillingen fra Sundhedsreformen udløber med udgangen af 2023. Foreningen arbejder på at få en permanent bevilling på finansloven.

Formålet med specialiseret rehabilitering til mennesker med parkinson er, at patienter og pårørende opnår de bedst mulige forudsætninger for at leve et uafhængigt, aktivt og deltagende liv. Rehabilitering rummer en tværfaglig indsats, der bygger på sygdomsspecifik viden samt indsigt i de særlige problematikker, der er afledt af sygdommen og målgruppens behov.

Forløbene indeholder en lang række faglige bidrag fra fysioterapeut, sygeplejerske, ergoterapeut, logopæd, psykolog, neuropsykolog, neurolog og socialrådgiver. Klik på de enkelte fagpersoner og bliv klogere på, hvordan de kan hjælpe.

Den specialiserede rehabilitering er inddelt i tre indsatser:

 • Weekendkurser for nydiagnostiserede personer med parkinson i fase 1
 • To-ugers ophold til personer med parkinson i fase 2 og 3
 • Boostophold til tidligere deltagere på et to-ugers ophold.

Alle forløb er i 2022 booket. Når man ansøger om et rehabiliteringsforløb, kan det derfor tidligst blive i 2023.

Der er udarbejdet to evalueringsrapporter i projektperioden. En rapport fra 2015 viser, at rehabilitering har effekt i forhold til funktionsevne og livskvalitet, mens en rapport fra 2019 viser, at sammenlægningen på Sano Skælskør har medført et stærkt fagligt miljø omkring rehabilitering af mennesker med parkinson.

Evaluering af tre specialiserede indsatser, 2015

Download

Rehabilitering til mennesker med Parkinsons sygdom, 2019

Download

Sådan ansøger du om et rehabiliteringstilbud
For at deltage på et rehabiliteringsforløb skal din praktiserende læge eller neurolog udfylde et henvisningsskema. Du kan finde henvisningsskema og mere information på Sanos hjemmeside.

Du kan se datoer for rehabiliteringsforløb i arrangementskalenderen.

Kontakt
Har du spørgsmål til de specifikke rehabiliteringsforløb (henvisning, ophold mv.), kan du kontakte Sano på parkinson@sanocenter.dk / 78 79 00 00 (mandag – torsdag kl. 8-15 og fredag kl. 8-13). Har du mere generelle spørgsmål til tilbuddene, projektet e.l. kan du kontakte sundhedspolitisk konsulent  i Parkinsonforeningen Marlene Grønnegaard Them på mgt@parkinson.dk / 36 35 02 35.

Billede af: Parkinsonforeningen
Billede af: Parkinsonforeningen

Weekendkursus

Weekendkurset henvender sig til nydiagnostiserede personer med parkinson i fase 1 og deres pårørende. Formålet med kurset er at tilbyde mennesker med parkinson og deres pårørende en tværfaglig viden om, hvordan man bedst muligt lever med parkinson, og hvordan man eventuelt kan fastholde en arbejdsmarkedstilknytning.

Tilbuddet gennemføres som weekendkurser med 15-20 personer med parkinson og samme antal pårørende på Sano i Aarhus, Middelfart og Skælskør. På weekendkurset vil en lang række specialister deltage, fx neurolog, psykolog, socialrådgiver, fysioterapeut og talepædagog.

Der vil på kurset blive udarbejdet en individuel træningsplan. Der er mulighed for opfølgning i op til seks måneder efter weekendkurset.

To-ugers ophold

To-ugers opholdet henvender sig til personer med parkinson i vedligeholdelsesfasen (fase 2) og den komplekse fase (fase 3). Dette betyder, at der er symptomer i begge sider (ofte med forskel på de to sider), som giver anledning til påvirkning af forskellige funktioner. Der kan være problemer som synke, tale og ansigtsudtryk i lighed med, at balance og gang ofte vil være påvirket.

Formålet med tilbuddet er, med udgangspunkt i de konkrete funktionsnedsættelser, at øge den enkelte deltagers evne til at mestre sin hverdag, inklusiv et eventuelt arbejde, så optimalt som muligt.

Rehabiliteringsopholdet er for ti deltagere og består af:

 • En undersøgelsesdag på Sano to til tre uger før opholdet
 • To-ugers intensivt ophold på Sano
 • To opfølgningsdage på Sano.

Det er en forudsætning for at blive henvist, at du er indstillet på at deltage i både ophold og opfølgning, samt at henviser udfylder en test for det kognitive niveau.

Pårørende vil, udover at de opfordres til at deltage på forundersøgelsesdagen, blive tilbudt at deltage to af dagene i forløbet.

Rehabiliteringsopholdet vil blive afviklet i en vekselvirkning mellem individuel træning, holdtræning, undervisning, mestringssamtaler og workshops. Der vil blive udarbejdet en individuel træningsplan, som der skal arbejdes videre med hjemme.

Boostophold


Boostopholdet henvender sig til tidligere deltagere på et to-ugers ophold på Sano, som på grund af faldende aktivitet kan profitere af en intensiv opfølgning.

Forløbet tilrettelægges således, at det bygger oven på den viden og de aktiviteter, den enkelte deltager har modtaget tidligere og fokuserer herfra på, hvordan dette ophold vil kunne føre over i livsstilsændringer.

Opholdet er af en uges varighed og består af 12-16 deltagere.

Deltagere vil blive tildelt en individuel træningsplan til fortsat træning efter opholdet.

Videns- og kompetencecenter

I tilknytning til rehabiliteringstilbuddene er der etableret Videns- og kompetencecenter for rehabilitering til mennesker med Parkinsons sygdom. Centeret drives i et samarbejde mellem Sano og Parkinsonforeningen.

Opgaverne for videns- og kompetencecenteret omfatter:

 • Indsamle og skabe overblik over viden på området
 • Sikre høj faglig kvalitet i det specialiserede rehabiliteringstilbud
 • Dele sygdomsspecifik viden med fagprofessionelle på tværs af sektorer i hele Danmark
 • Understøtte opkvalificering af kommunale medarbejdere, fysioterapeuter, psykologer og andre fagprofessionelle i rehabilitering til mennesker med parkinson samt vedligeholde netværk
 • Rådgive kommunale og fagprofessionelle med henblik på understøttelse af brobygning
 • Fortsat udbygge dialog og netværk med relevante neurologiske afdelinger og forskere med henblik på rådgivning og universitetstilknytning
 • Inspirere til forskning i, hvordan tværfaglige og tværsektorielle rehabiliteringsindsatser til parkinsonpatienter kan optimeres.

LÆS MERE: Videns- og kompetencecenter

Kontakt
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Vibeke Wermuth Grønlund, projektleder for Videns- og kompetencecenter for rehabilitering til mennesker med Parkinsons sygdom, på tlf. 24 96 22 18 eller vg@parkinson.dk.

Montebello

Montebello ligger i Spanien og er en del af Region Hovedstadens tilbud til patienter fra hele landet med behov for et intensivt træningsophold. Det er udelukkende hospitalslæger, speciallæger eller praktiserende læger, der kan ansøge om et Montebelloophold til en patient.

Parkinonhold på Montebello
Montebello tilbyder flere gange årligt parkinsonhold á tre uges varighed. På Montebello er der fysioterapeuter og ergoterapeuter, som træner med dig. De forventer, at du også træner selv uden for de fastsatte behandlingstider, ligesom der lægges op til, at du efter din hjemkomst kan selvtræne ud fra de råd og vejledninger, som du har fået på Montebello.

Når du bliver indlagt på Montebello er der fokus på:

 • Viden om træning i forhold til diagnose samt fokus på at støtte patienten til at handle selv
 • Konditionstræning, balancetræning, muskelstyrke, udholdenhed samt vedligeholdelse af ledbevægelighed
 • Mimik og stemmetræning.

Deltagerne indkvarteres i dobbeltværelser, så man skal være indstillet på at bo sammen med en anden.

Opholdet på Montebello er gratis, men personer med parkinson, der bor uden for det gamle Københavns Amt og Københavns Kommune, skal selv betale for rejsen til Sydspanien.

Henvisningskriterier

 • Er diagnosticeret med parkinson inden for de sidste 5 år
 • Er i tidlige stadier af sygdomsforløbet
 • Man må ikke være i faldrisiko
 • Selvhjulpne og klar til at træne intensivt på hold
 • Patienter efter DBS-operation (kun de første par år efter operation. Ved skift af DBS modtages patient ikke igen).

LÆS MERE: Montebello (Nordsjællands Hospital)

 

Vi udsender regelmæssige nyhedsmails fra Parkinsonforeningen.
Skriv dig op her.