Analyser og rapporter

Her finder du udgivede analyser og rapporter, som Parkinsonforeningen står bag - ofte i samarebejde med eksterne parter. 

 

NEUROLOGMANGEL (2019)
Rapporten ”Om mangel på neurologer – kortlægning, analyse og løsningsmuligheder” blev udgivet primo 2019 og slår fast, at der aktuelt mangler op mod 100 neurologer på landsplan. Samtidig viser beregninger, at antallet af parkinsonpatienter frem mod 2025 forventes at stige med 19 pct.

Rapporten blev udarbejdet af DECIDE for at styrke viden og dokumentation i forhold til neurologmangel og konsekvenserne for mennesker med parkinson.

DOWNLOAD: Rapport

 

EVALUERING AF REHABILITERINGSPROJEKTET (2017)
Evalueringsinstituttet KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioneres Analyse og Forskning) evaluerede i denne rapport hjemmebesøgene i den fremskredne fase af sygdommen i 2015-2016, hvor resultaterne fra evalueringsrapporten 2011-2014 blev bekræftet. Livskvaliteten fastholdes hos parkinsonramte og pårørende i den periode, hvor hjemmebesøgene står på.

DOWNLOAD: Rapport  

 

PARKINSON - SYGDOMSBYRDEN I DANMARK (2016)
I 2015 udkom Sundhedsstyrelsen med den omfattende, 400 sider lange rapport, ’Sygdomsbyrden i Danmark’. På Parkinsonforeningens initiativ stod samme team bag en rapport om Parkinsons sygdom i 2016. Formålet med rapporten var at afklare, hvilke konsekvenser Parkinson medfører for den syge selv og for samfundet i form af tabt produktion, tabte leveår og udgifter til blandt andet behandling og pleje. Med et samlet udtryk kaldes disse konsekvenser for ’sygdomsbyrden’. 

Undersøgelsen er baseret på data fra bl.a. Landspatientregisteret og Lægemiddelstatistikregisteret og bag rapporten stod Knud Juel, Heidi Amalie Rosendahl Jensen, Leise Strøbæk mfl.

DOWNLOAD: Rapport

 

COWI - OPDATERING (2016)
I denne opdaterede rapport foreligger dels en justering af antallet af parkinsonpatienter, dels en belysning af, hvilke typer af forsørgelse, der går forud for førtidspension – for de parkinsonpatienter der modtager førtidspension.

Cand. polit., ph.d. Niels Anker, COWI A/S har gennemført analyserne på grundlag af data fra Lægemiddeldatabasen, Landspatientregisteret, Beskæftigelsesministe-riets DREAM-database og en række registre i Danmarks Statistik.

DOWNLOAD: Rapport

 

EVALUERING AF REHABILITERINGSPROJEKTET (2015)
Evalueringsinstituttet KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioneres Analyse og Forskning) stod bag denne evaluering af rehabiliteringsprojektet i årene 2011-2014, hvor konklusionen er, at parkinsonramte og pårørende havde haft udbytte af at deltage i et specialiseret rehabiliteringstilbud.

DOWNLOAD: Rapport  

 

NON-MOTORISKE SYMPTOMER (2014)
I rapporten præsenterede Parkinsonforeningen resultaterne af den hidtil største danske undersøgelse af de skjulte sider af sygdommen – de såkaldte non-motoriske symptomer. Rapporten bygger på en spørgeskemaundersøgelse, der blev gennemført blandt 861 parkinsonramte og 224 pårørende med det formål at undersøge omfanget og konsekvenserne af de non-motoriske symptomer ved Parkinsons sygdom. 

Rapporten blev sponsoreret af UCB Nordic og gennemført i samarbejde med Radius Kommunikation.

DOWNLOAD: Rapport

 

COWI - PARKINSONPATIENTERS FORSØRGELSESSTATUS (2014)

Undersøgelsen fra 2014 fandt, at der var godt 7000 danske parkinsonramte i Danmark. Rapporten har tillige fokus på forsørgelsesgrundlaget hos danske parkinsonramte. 

Bag undersøgelsen stod cand. polit., phd. Niels Anker, COWI, i samarbejde med neurolog, overlæge Tove Henriksen og læge, phd., Christina Funch Lassen. Undersøgelsen blev gennemført på grundlag af registerdata fra Lægemiddeldatabasen, Landspatientregisteret og Arbejdsmarkedsstyrelsens DREAM-database.

DOWNLOAD: Rapport