Ny rapport fra COWI

Oprettet d. 27.10.2014

En ny stor undersøgelse fra analysevirksomheden COWI viser, at yngre danskere med Parkinsons sygdom sjældnere end deres jævnaldrende er i arbejde. Kun en fjerdedel af de 18-64 årige parkinsonramte er selvforsørgende, mod over halvdelen af samme aldersgruppe i den øvrige befolkning.

Af Marie Louise Kjølbye, Parkinsonforeningen

En ny stor undersøgelse, som Parkinsonforeningen har taget initiativ til, viser, at mange af de godt 7000 danske parkinsonramte har et ringere forsørgelsesgrundlag end danskerne i gennemsnit. Det gælder især de 22 % af de parkinsonramte, der er yngre end 65 år.

Det er første gang, danske parkinsonramtes forsørgelsesstatus er blevet kortlagt i detaljer. Tallene afslører, at sygdommen medfører så alvorlige funktionsnedsættelser, at mange må forlade arbejdsmarkedet længe før deres jævnaldrende.

Resultatet er så overraskende, at det ansete Danish Medical Journal har valgt at offentliggøre en artikel baseret på undersøgelsens data.

Bag undersøgelsen står cand. polit., phd. Niels Anker, COWI, i samarbejde med neurolog, overlæge Tove Henriksen og læge, phd., Christina Funch Lassen, der også står bag artiklen i Danish Medical Journal. Undersøgelsen er gennemført på grundlag af registerdata fra Lægemiddeldatabasen, Landspatientregisteret og Arbejdsmarkedsstyrelsens DREAM-database.

Tal for frygtet hjernesygdom
Mette Holst, direktør i Parkinsonforeningen, hilser undersøgelsen velkommen:

”Formålet med undersøgelsen har været at belyse parkinsonpatienternes forsørgelsesstatus, og den opgave er nu løst. Vi betragter det som meget værdifuldt, at vi omsider har præcise tal,” påpeger Mette Holst.

”Fra vores rådgivning har vi længe haft en fornemmelse af, at Parkinsons sygdom tvinger mange yngre til at gå ned i tid eller helt forlade arbejdsmarkedet, hvilket naturligvis påvirker deres økonomi. Nu har vi det sort på hvidt,” fastslår Mette Holst.

Parkinsons sygdom er en kronisk og fremadskridende hjernesygdom, som rammer ca. 1 ud af 1000 personer. Symptomerne varierer fra person til person, men omfatter typisk rysten, muskelstivhed, langsomme bevægelser og andre motoriske problemer. Hertil kommer kognitive symptomer og mulighed for demens.

Mange holder fast i fleksjob
Undersøgelsen viser, at 75 % af de 18-64-årige parkinsonramte modtager en eller anden form for offentlig forsørgelse. Knap to tredjedele (60%) af de yngre parkinsonramte er på førtidspension eller efterløn. 10 % er i fleksjob. Det er 5 gange flere fleksjobbere end hos jævnaldrende i befolkningen som helhed, hvor kun 2% har fleksjob.

Mindst 7.033 danskere har Parkinsons sygdom
Mindst 7.033 personer i Danmark lider af Parkinsons sygdom – men der kan være ca. 1000 flere parkinsonramte. Tallene stammer fra Lægemiddeldatabasens oplysninger om indløste recepter i 2009 og 2010. Hermed identificerer undersøgelsens med stor sikkerhed 7.033 personer, der mindst to gange i løbet af perioden købte medicin mod Parkinsons sygdom på recept, ordineret af lægen specifikt for Parkinsons sygdom eller Parkinsondemens. Undersøgelsen betragter det dog som sandsynligt, at også 1019 personer, der kun købte receptpligtig parkinsonmedicin én gang i løbet af 2009 og 2010, lider af Parkinsons sygdom, men blot er diagnosticeret senere i perioden.

Ældre og yngre
Af undersøgelsen fremgår, at det store flertal af danskere med Parkinsons sygdom er over 65 år (78 %) og dermed har nået den almindelige pensionsalder. For de 18-64-årige gælder, at kun en fjerdedel af de yngre parkinsonpatienter er selvforsørgende. Hvis almenbefolkningens aldersfordeling svarede til parkinsonpatienternes, ville man forvente, at over halvdelen var selvforsørgende (56 %), som det antages i undersøgelsen.

75 % af de yngre parkinsonramte modtager med andre ord offentlige ydelser i en eller anden form. 42 % får førtidspension, 13 % er på efterløn og 3 % modtager fleksydelse. Det er langt flere end i befolkningen som helhed.

Bortset fra Parkinsons sygdom ligner de parkinsonramte resten af befolkningen, med den ene forskel, at Parkinsons sygdom oftere rammer mænd (57 % af de parkinsonramte er mænd, 43 % er kvinder). De parkinsonramte bor jævnt fordelt i alle landets kommuner, og de har samme uddannelsesniveau som den øvrige befolkning, når man korrigerer for alder (parkinsonramte er ældre end befolkningen som helhed). Det er derfor sandsynligt, at de yngre parkinsonramtes anderledes forsørgelsesstatus er knyttet til sygdommen og dens symptomer.

I øvrigt er tendensen, at det store flertal af parkinsonramte uanset alder klarer sig selv, evt. med hjælp fra ægtefælle og pårørende. Over halvdelen (59 %)af de parkinsonramte bor sammen med en ægtefælle/ samlever, 30 % bor alene, mens kun 11 % er på plejehjem.

Parkinsonforeningens direktør Mette Holst ser mange praktiske perspektiver i, at undersøgelsen indkredser de danske parkinsonramtes levevilkår, bopæl og samlivsstatus.

”Det gør det lettere at se, hvad de mest udsatte grupper af parkinsonramte har behov for,” siger hun. Hun håber desuden, at der også i fremtiden er mulighed for, at parkinsonramte længst muligt kan bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet.

”Parkinsons sygdom udvikler sig forskelligt, og det er både for de ramte og for samfundet en stor fordel, hvis så mange som muligt kan bevare fx et fleksjob,” siger Mette Holst.

Den videnskabelige artikel med udgangspunkt i rapporten er netop offentliggjort i Danish Medical Journal via linket herunder:

LÆS MERE: Danish Medical Journal

Læs undersøgelsen ”Parkinson-patienters forsørgelsesstatus” i sin helhed på Parkinsonforeningens hjemmeside via linket herunder:

DOWNLOAD: Rapport

For yderligere oplysninger kontakt direktør Mette Holst på 4046 7689 eller 3635 2900 eller journalist Marie Louise Kjølbye på 2442 1189.

Hvad de parkinsonramte lever af

  • 78 % af samtlige parkinsonramte i Danmark er over 65 år og har nået den almindelige pensionsalder.
  • 75 % af de 18-64-årige parkinsonramte får førtidspension, efterløn, fleksydelse eller andre offentlige ydelser.
  • 25 % af de 18-64-årige parkinsonramte er selvforsørgende og modtager ikke offentlige ydelser. Det samme gælder 56 % af den øvrige 18-64-årigebefolkning, korrigeret for aldersfordeling.
  • 10 pct. af de 18-64-årige parkinsonramte er i fleksjob, mod 2 % af den øvrige befolkning, korrigeret for aldersfordeling.

Hvem er de parkinsonramte i Danmark

  • 57 % af de danske parkinsonramte er mænd, 43 % er kvinder.
  • Parkinsonramte i Danmark bor jævnt fordelt i alle landets kommuner.
  • Parkinsonramte i Danmark har samme uddannelsesniveau som den øvrige befolkning, når man korrigerer for alder (parkinsonramte er ældre end befolkningen som helhed).
  • 59 % af de parkinsonramte bor sammen med deres ægtefælle/ samlever.
  • 30 % af de parkinsonramte bor alene.
  • 11 % af de parkinsonramte bor på plejehjem.

Tallene er baseret på registerdata fra Lægemiddeldatabasen, Landspatientregisteret og Arbejdsmarkedsstyrelsens DREAM-database. For undersøgelsen står rådgivningsvirksomheden COWI.