Generalforsamlinger og andre arrangementer i Parkinsonforeningen

Oprettet d. 26.05.2020

Arrangementer med fysisk fremmøde i Parkinsonforeningen

Sociale og faglige arrangementer
Samfundet er så småt i gang med at genåbne. Regeringen har meldt ud, at forsamlingsforbuddet er hævet til et maksimum på 50 personer. Desuden er det generelle afstandskrav ændret til 1 meter. Det er dog fortsat 2 meter for personer i særlig risiko for et alvorligt forløb i tilfælde af smitte med corona-virus. For Parkinsonforeningens seneste udmelding om corona-situationen se www.parkinson.dk.

I Parkinsonforeningen vil kredsbestyrelser og klubber gerne i gang med at planlægge arrangementer til efteråret, hvor man har mulighed for at mødes fysisk. Dette arbejde kan godt gå i gang, og vi anbefaler digitale planlægningsmøder via www.zoom.us.

Udendørsarrangementer kan afholdes, når forsamlingsforbuddet giver mulighed for det, og myndighedernes retningslinjer i øvrigt overholdes.

Vi opfordrer dog til, at indendørs kreds- og klubarrangementer for medlemmer først afholdes efter den 1. september, hvor vi forventer, at epidemien er aftaget. Arrangementerne skal give mulighed for, at myndighedernes retningslinjer kan overholdes med god afstand (2 meter da vi skal give plads til medlemmer i særlig risiko), mulighed for håndvask og adgang til håndsprit. Vi fraråder generelt arrangementer, der indebærer transport i bus.

Selv med disse forbehold må vi forvente, at ikke alle medlemmer, der er i høj risiko for alvorlige corona-forløb, vil være trygge ved at deltage i arrangementer med fysisk fremmøde, og derfor vil blive hjemme. Men samtidig bør foreningen give dem, der gerne vil og kan, mulighed for at mødes.

I sekretariatet følger vi løbende corona-epidemiens udvikling og myndighedernes retningslinjer, ligesom vi holder os orienteret om, hvad andre foreninger gør. Vi giver jer besked snarest muligt, hvis det alligevel ikke bliver muligt at afholde arrangementer fra 1. september.

Generalforsamlinger
Med hensyn til generalforsamlinger er det vigtigt, at alle medlemmer har mulighed for at deltage i den demokratiske proces. Ifølge foreningens vedtægter §9 stk 5 skal kredsene afholde årlige generalforsamlinger. I lyset af at corona-epidemien har udsigt til at fortsætte i en længere periode - måske resten af året, og at vi er i en force majeure-situation - har Parkinsonforeningens forretningsudvalg besluttet at opfordre kredsbestyrelserne til at udskyde generalforsamlinger til næste år med afholdelse senest 20. april 2021, på linje med hvad andre lignende foreninger har gjort. Der dispenseres derfor for § 19 stk. 1 sidste sætning i vedtægterne på grund af force majeure. Kredsbestyrelsen opfordres til at indhente den interne revisors godkendelse af regnskab 2019 senest 1.7.2020.

Hvis kredsbestyrelsen vælger at følge opfordringen til at udskyde generalforsamlingen, vil valgperioden for kredsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter blive forlænget frem til afholdelsen af ordinære generalforsamlinger i 2021. For de kandidater, der er på valg i 2021, kan valgperioden forlænges et år, således at ikke alle kandidater er på valg samme år. Undtaget herfor er kredsformanden, der skal vælges i år med ulige årstal jævnfør §19 stk. 4 i vedtægterne. Kredsbestyrelsen tager kontakt til hver enkelt kandidat, der er på valg i hhv. 2020 og 2021, og afklarer om kandidaterne er indforståede med denne forlængelse. Såfremt de ikke er det, udtræder de af kredsbestyrelsen. Generalforsamlingens godkendelse af kredsens regnskab 2019 udskydes til 2021.

Kredsbestyrelsen kan vælge at indkalde til generalforsamling i 2020, hvis der fx er behov for at få valgt nye medlemmer til kredsbestyrelsen. Generalforsamling kan dog først afholdes, når alle kredsens medlemmer har mulighed for at deltage og vedtægternes § 19 overholdes, fraset stk. 1 sidste sætning.

Meddelelse om, hvorvidt kredsbestyrelsen har besluttet at udskyde generalforsamlingen til 2021 eller afholder den i 2020 skal sendes til sekretariatet, når den foreligger. Foreningens medlemmer orienteres om denne beslutning vedr. arrangementer, herunder generalforsamlinger, via deres kreds snarest muligt.