Arrangementer i Parkinsonforeningen (Opdateret 21.09.2020)

Oprettet d. 15.10.2020

Arrangementer med fysisk fremmøde i Parkinsonforeningen

Sociale og faglige arrangementer
Smittetallet har i september måned været stigende. Regeringen har meldt ud, at forsamlingsforbuddet er sat ned til 50 personer i hele landet med virkning fra 19. september. Det generelle afstandskrav er 1 meter. Det er dog 2 meter for personer i særlig risiko for et alvorligt forløb i tilfælde af smitte med corona-virus. 

Parkinsonforeningens indendørs kreds- og klubarrangementer bliver afholdt, medmindre andet oplyses. Danse- og boksetilbud er under genåbning. Husk god håndhygiejne og afstand.

Foreningens arrangementer skal give mulighed for, at de til enhver tid gældende retningslinjer fra myndighederne kan overholdes med god afstand (2 meter da vi skal give plads til medlemmer i særlig risiko), mulighed for håndvask og adgang til håndsprit. Vi fraråder generelt arrangementer, der indebærer transport i bus.

I sekretariatet følger vi løbende corona-epidemiens udvikling og myndighedernes retningslinjer, ligesom vi holder os orienteret om, hvad andre foreninger gør. For Parkinsonforeningens seneste udmeldingom corona-situationen se www.parkinson.dk.

Generalforsamlinger
Med hensyn til generalforsamlinger er det vigtigt, at alle medlemmer har mulighed for at deltage i den demokratiske proces. Ifølge foreningens vedtægter §9 stk 5 skal kredsene afholde årlige generalforsamlinger. I lyset af at corona-epidemien har Parkinsonforeningens forretningsudvalg opfordret kredsbestyrelserne til at udskyde generalforsamlinger til næste år med afholdelse senest 20. april 2021, på linje med hvad andre lignende foreninger har gjort. 

Har kredsbestyrelsen valgt at følge opfordringen til at udskyde generalforsamlingen, er valgperioden for kredsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter forlænget frem til afholdelsen af ordinære generalforsamlinger i 2021. For de kandidater, der er på valg i 2021, kan valgperioden forlænges et år, således at ikke alle kandidater er på valg samme år. Undtaget herfor er kredsformanden, der skal vælges i år med ulige årstal jævnfør §19 stk. 4 i vedtægterne. Kredsbestyrelsen tager kontakt til hver enkelt kandidat, der er på valg i hhv. 2020 og 2021, og afklarer om kandidaterne er indforståede med denne forlængelse. Såfremt de ikke er det, udtræder de af kredsbestyrelsen. Generalforsamlingens godkendelse af kredsens regnskab 2019 udskydes til 2021.

Kredsbestyrelsen kan have valgt at indkalde til generalforsamling i 2020, hvis der fx har været for at få valgt nye medlemmer til kredsbestyrelsen. Generalforsamling kan dog først afholdes, når alle kredsens medlemmer har mulighed for at deltage og vedtægternes § 19 overholdes, fraset stk. 1 sidste sætning.

Alle kredsbestyrelser har nu besluttet, hvorvidt de udskyder generalforsamlingen eller ej. Foreningens medlemmer er orienteret om dette af deres kredsbestyrelse. Er du i tvivl, så kontakt bestyrelsen.