Projekt ”Tæt på parkinson”

Parkinsonforeningen har fået bevilget 150.000 kr. af socialstyrelsens ansøgningspulje til Frivilligt socialt arbejde (PUF) til at understøtte vores frivillige til at etablere samt drive pårørendegrupper. Projektperioden løber juni 2019-juni 2020, men pårørendegrupperne forventes at fortsætte udover projektperioden.

Projektet består af et weekendkursus i november måned 2019 for 25 nuværende og kommende tovholdere i pårørendegrupper og efterfølgende netværksdannelse mhp. løbende sparring og erfaringsudveksling.

Kursus
Kurset afholdes fredag d. 8. november (eftermiddag) til lørdag d. 9. november (eftermiddag) på Fuglsangcentret i Fredericia. Der vil indgå overnatning.

Kurset vil indeholde undervisning og træning i at skabe tryghed i gruppen, at understøtte og facilitere gruppeprocesser/dynamik samt lytte aktivt.

Herudover vil drøftelser omkring indbydelse til potentielle deltagere, opstart, forventningsafstemning i pårørendegruppen og praktik omkring location samt mødekadence blive inddraget i undervisningen.  Underviserne er erfarne oplægsholdere og har selv ledet mange selvhjælpsgrupper.

Økonomi
Udgifterne i forbindelse med kurset, herunder transport, forplejning og overnatning dækkes af projektet.
Eventuelle udgifter i forbindelse med etablering og drift af pårørendegrupper dækkes ikke af projektet.

Udvælgelse af deltagere på kursus
Deltagerne på kurset udvælges af projektlederen i samarbejde med kredsene og foreningens eventuelle øvrige netværk ud fra følgende kriterier:
1. Deres egne erfaringer som nærmeste pårørende til en person med parkinson
2. Geografisk spredning
3. Lokal efterspørgsel på pårørendenetværk og
4. Særlige livsomstændigheder, fx hjemmeboende børn eller aktive på arbejdsmarkedet og derfor med et særligt fokus i disse pårørendegrupper.

Ansøgning
Hvis du overvejer at starte en ny pårørendegruppe op, bør du kontakte din lokale kreds/netværk og tale med dem om behovet. De vil rigtig gerne hjælpe dig med at hjælpe andre pårørende. Hvis du ønsker at deltage på kurset, skal du indsende din ansøgning via nedenstående link.

Du skal bl.a. udfylde kontaktoplysningerne på det kredsmedlem, som du har talt med. De øvrige spørgsmål retter sig mod dig. Ansøgningen skal gennemføres senest d. 27. september. Ansøgere får besked i uge 41.

Der skal sendes 1 ansøgning pr. pårørende, der er/ønsker at være tovholder for en pårørendegruppe og vil deltage i kurset.

Ansøgningsfristen er overstået, men der er fortsat ledige pladser. Så hvis du ønsker at deltage, så kontakt gerne Lea på lms@parkinson.dk
[Tryk her for at ansøge om deltagelse i kursus 8./9. november]

Husk at kurset henvender til både til nuværende tovholdere/igangsættere af pårørendegrupper og pårørende, der gerne vil opstarte en ny pårørendegruppe.

Evaluering
I forbindelige med evaluering af projektet skal alle deltagerne i pårørende-grupperne, hvor tovholderen/igangsætteren har været på kurset, deltage i en spørgeskemaundersøgelse i 2. kvartal 2020.  Evalueringen er en del af foreningens afrapportering til socialstyrelsen.

Netværk
I forbindelse med kurset etableres et tovholder-netværk, hvor alle kursusdeltagerne indgår. Derudover vil alle tovholdere i foreningens pårørendegrupper inviteres til at deltage i netværket, uanset om de har deltaget i kurset. Netværket kan bruges til at sparre omkring konkrete udfordringer i grupperne samt give mulighed for støtte til nye tovholdere, der starter efter projektet udløb.

Kontakt
Hvis du, enten som potentiel deltager eller kredsmedlem har spørgsmål eller kommentarer til ovenstående og projektet helt generelt, må du meget kontakte projektleder Lea Munk Staugaard på Lms@parkinson.dk eller 3635 0230.