Metodehåndbog

Som et led i Projekt Parkinsonkoordinator har Parkinsonforeningen samlet en række vigtige informationer og redskaber til at kvalificere arbejdet overfor parkinsonramte og deres pårørende.

Metodehåndbogen er tænkt som en opslagsbog og henvender sig til både social- og sundhedsfagligt personale i kommunerne og til jobcentermedarbejdere.

Metodehåndbogen, der kan downloades herunder, er blevet til i et samarbejde mellem sygeplejerske Ayo Brandt, som i 1½ år besøgte 75 parkinsonfamilier som led i projekt Parkinsonkoordinator, og Kirsten Hoff, socialrådgiver og udviklingsmedarbejder i Parkinsonforeningen. Temaerne og problemerne, der er fremhævet i metodehåndbogen, er af social- og sundhedsfaglig karakter og afspejler de problemstillinger, som Ayo Brandt mødte i sin praksis hos familierne. Flere af disse problemstillinger kendes også fra foreningens rådgivning, ikke mindst de som omhandler problemer på arbejdsmarkedet.  Metodehåndbogen henvender sig således både til social- og sundhedsfagligt personale i kommunerne og til jobcentermedarbejdere og er tænkt som en opslagsbog, således at hvert tema kan læses for sig.

Parkinsons sygdom og sygdomsbilledet
Der findes ca. 8000 parkinsonramte i Danmark. Langt de fleste, ca. 80 %, er over 60 år og den gennemsnitlige debutalder er 62 år. Der er således kun i gennemsnit 70 personer i hver af landets kommuner, der er ramt af Parkinsons sygdom, og det kan derfor være vanskeligt for en kommunal medarbejder at kende til denne specifikke sygdom og dens konsekvenser for den enkelte og familien.
Parkinsons sygdom er en progredierende neurologisk sygdom med et særdeles komplekst symptombillede, som nødvendiggør en ligeså kompleks medicinsk behandling og med risiko for at opleve psykiatriske og neuropsykologiske problemstillinger oveni de motoriske symptomer.

I metodehåndbogen giver Ayo Brandt og Kirsten Hoff nogle bud på hvilke problemer, der kan opstå i kølvandet af sygdommen, hvilke symptomer disse problemer kan hænge sammen med, og hvordan problemerne kan afhjælpes. De har forsøgt at illustrere det samlede sygdomsbillede og de symptomer, der følger med af motorisk, non-motorisk og medicinsk karakter ved hjælp af lettilgængelige skemaer. Kirsten og Ayo har valgt at medtage medicinsk behandling som en del af sygdomsbilledet, idet medicinen og dens bivirkninger i sig selv kan forårsage uhensigtsmæssige symptomer. Sygdomsbilledet bygger i udstrakt grad på Danmodis kliniske vejledning. Under det overordnede symptombillede har de knyttet de problemer, der følger med symptomerne, og det er den samme systematik, der går igen ved hvert behandlet tema.

Det er vigtigt at understrege at sygdomsforløbene er meget individuelle, og at parkinsonpatienter vil opleve en meget varieret grad af de symptomer, som er oplistet. Foreningen finder det også på sin plads at nævne, at flere internationale undersøgelser viser, at fysisk aktivitet og motion har væsentlig indflydelse på, hvor hurtigt parkinsonramte udvikler fysiske funktionsnedsættelser.Ligeledes er det vigtigt at nævne, at andre nyere forskningsresultater har påvist, at de kognitive symptomer ofte er til stede også i de tidlige faser af sygdommen, hvilket forstærker behovet for en tidlig målrettet og individuelt tilrettelagt rådgivning.

Endvidere ved man, at efter mange år med sygdommen er behandlingen af PS kompliceret af mange symptomer og følgesygdomme, som kræver en fokuseret opsporing og tværfaglig indsats af de involverede fagpersoner for at opretholde et værdigt liv for den sygdomsramte. Undersøgelser af pårørende til kronisk syge peger på en tendens til øget dødelighed og/eller sygelighed, tiltagende grad af isolation, øget forekomst af depression, nedsat livskvalitet og evne til egenomsorg.

Metodehåndbogens indhold
I metodehåndbogen samles vigtige temaer og problemer i de parkinsonramtes og deres pårørendes liv og metoder til håndtering af disse. Herunder kan du få et overblik over de områder, som behandles i bogen – opdelt efter målgruppen (henholdsvis sundhedsfagligt personale og jobcentermedarbejdere):

Til det sundhedsfaglige personale

 1. Koordination af sundhedsvæsenets indsats – behandling og udredning
 2. Sygdomserkendelse og krise
 3. Kommunikation og nedsat stemmekraft
 4. Ensomhed og følelsen af at være tilsidesat
 5. Inaktivitet og manglende fritidsinteresser
 6. Fald og usikker gang
 7. Dagligdagen og ADL – almindelige dagligdags gøremål
 8. Bolig og flytning til ældrebolig eller plejebolig
 9. Medicinering og compliance
 10. Vægttab og kost
 11. Adfærdsændringer, angst og konflikt
 12. Bivirkninger, hallucinationer og impulsstyrede handlinger
 13. Fremskreden Parkinsons sygdom - fase 5 iflg. Hoehn og Yahr
 14. Pårørendes behov og støttemuligheder

Til Jobcentermedarbejdere

 1. Arbejdsevnen - på arbejde
 2. Arbejdsevnen - Fleksjob og førtidspension

Metodehåndbogen er på 21 sider og kan downloades gratis herunder. I bogen finder du også relevante links og litteraturliste.

DOWNLOAD: Metodehåndbog